ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Dịch Vụ Fuwah-HK (“Fibic – Viên hoàn bổ thận tráng dương Genmen”, gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp nội dung và dịch vụ của website https://genmen.fibichealth.com/ này (“Website”) cho bạn phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản Sử dụng”). Bằng việc truy cập vào Website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Thông báo về Bảo vệ Thông tin Cá Nhân của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng. bằng việc truy cập hoặc sử dụng website do fibic – viên hoàn bổ thận tráng dương genmen vận hành, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được quy định trong bản điều khoản sử dụng này. nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng website này.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 18 tuổi và có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ xác lập theo các Điều khoản Sử dụng này.

1. Phạm vi áp dụng 

Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc bạn truy cập đến và sử dụng Website và việc chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Điều khoản Sử dụng được thể hiện trên Website này là phiên bản hiện tại. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng trên Website hoặc bằng việc gửi thư điện tử đến Quý khách hàng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là bạn đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Website này, bạn xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Thông báo về Bảo vệ Thông tin Cá Nhân của chúng tôi cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc bạn truy cập đến, và sử dụng Website, và thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

2. Tính chính xác của thông tin 

Chúng tôi sẽ cố gắng để mô tả chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên Website.

Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên Website là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chữ, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh chuyển động, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu và phần mềm, và tập hợp và sắp xếp của các nội dung đó (được gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Fibic. Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam, và pháp luật quốc tế về bản quyền.

Không hạn chế tính tổng quát của quy định trên, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ được thể hiện trên Website (được gọi chung là “Nhãn hiệu”) là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Fibic được bảo vệ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả pháp luật về nhãn hiệu của Nhật Bản và Việt Nam.

4. Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn 

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, bạn phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website. Bạn luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website hoặc biện pháp an ninh hoặc quấy rối hoặc làm mất uy tín của Fibic hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của Fibic. Không được gửi thư điện tử không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này.

Nếu bạn vi phạm do sơ suất hoặc có chủ ý đối với bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các điều khoản sử dụng này (bao gồm cả thông báo về bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi) và bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất và thiệt hại có thể gây ra cho fibic.

  1. Đệ trình 

Bất kỳ gợi ý, ý tưởng, thắc mắc, tài liệu, phản hồi, đánh giá, bình luận hoặc thông tin không được yêu cầu nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trừ thông tin cá nhân của bạn như được đề cập trong Thông báo về Bảo vệ Thông tin Cá Nhân, sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật và, bằng việc đưa ra thông tin đó, bạn tại đây trao cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có thể cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi ngôn ngữ, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phát và trưng bày thông tin đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào dù là hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển, riêng rẽ hoặc như một phần của các tác phẩm khác. Bạn cũng xác nhận rằng thông tin đệ trình của bạn có thể không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng đệ trình của bạn và bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào chứa đựng trong các đệ trình đó cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.

 

  1. Cam đoan và đảm bảo – Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

Website được thể hiện “nguyên trạng” chúng tôi không đưa ra cam đoan hoặc bảo đảm thuộc bất kỳ loại nào, rõ ràng hoặc ngầm định, liên quan đến các điều khoản sử dụng này hoặc website, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các bảo đảm về khả năng bán được hàng, không xâm phạm hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể, trừ trường hợp các cam đoan và bảo đảm đó không thể bị loại theo quy định pháp luật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, không sẵn sàng hoặc gián đoạn trong việc cung cấp, virus hoặc lỗi khác của website hoặc nội dung của website. trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả thuộc bất kỳ loại nào và cả tổn thất về lợi nhuận liên quan đến website bất kể hình thức hành động nào dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc dưới hình thức khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc thất thoát.

7. Liên kết đến bên thứ ba 

Fibic không chịu trách nhiệm và không gánh chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang không thuộc quyền quản lý của Fibic mà Website kết nối đến.

8. Luật điều chỉnh và tranh chấp

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

quay lại